Jak dobierać moc instalacji fotowoltaicznej w net-billingu?

Zmiany wprowadzone w sektorze fotowoltaiki mogą wydawać się zawiłe, jednak precyzyjny dobór mocy instalacji PV w ramach nowo wprowadzonego systemu net-billingu jest kluczowy. Odpowiednie dostosowanie mocy Twojej instalacji fotowoltaicznej jest fundamentem dla maksymalizacji jej wydajności oraz rentowności. W niniejszym artykule przedstawimy Ci kompleksowy przewodnik po systemie net-billing, wyjaśniając jego mechanizm działania oraz udzielając praktycznych wskazówek, jak optymalnie dobrać moc instalacji fotowoltaicznej, aby w pełni wykorzystać jej potencjał w kontekście net-billingu.

Net-billing – podstawy

Wprowadzenie zaktualizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii z dniem 1 kwietnia 2022 roku zainicjowało szereg istotnych zmian w sposobie rozliczania wytworzonej energii przez prosumenckie instalacje fotowoltaiczne. Jedną z najbardziej znaczących modyfikacji jest przejście od tradycyjnego systemu net-metering, który bazował na magazynowaniu nadwyżek energii w sieci, do nowego modelu rozliczeń zwanego net-billing. Czym jednak dokładnie jest net-billing i jakie niesie ze sobą konsekwencje dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych?

Net-billing, określany także mianem systemu rozliczeniowego opartego na wartości pieniężnej nadwyżek, oznacza zasadniczą zmianę w podejściu do rozliczania energii wprowadzonej do sieci. W odróżnieniu od systemu net-metering, gdzie rozliczenia dokonywane były w oparciu o ilość wyprodukowanej energii (mierzonej w kilowatogodzinach – kWh), net-billing wprowadza rozliczenia bazujące na wartości pieniężnej tej energii. W praktycznym wymiarze oznacza to, że nadwyżki energii generowane przez instalację fotowoltaiczną i dostarczane do sieci energetycznej są bezpośrednio przeliczane na ekwiwalent pieniężny. Tak uzyskane środki finansowe są następnie automatycznie odliczane od rachunku za energię pobieraną z sieci w późniejszym czasie.

Najważniejsze zmiany

Kluczowe etapy wdrażania zmian w ustawie OZE miały miejsce 1 kwietnia 2022 roku, a następnie 1 lipca 2022 roku i 1 lipca 2024 roku, sukcesywnie rozwijając i dostosowując system net-billing do potrzeb i oczekiwań rynku fotowoltaicznego. Mimo istotnych transformacji, system net-billing nie zamyka drzwi przed prosumpcją. Wręcz przeciwnie – wciąż zachowuje atrakcyjność finansową wytwarzania i konsumpcji własnej energii, oferując korzystniejsze warunki niż standardowe taryfy energetyczne.

Analiza wpływu wprowadzonych zmian na rynek fotowoltaiczny, dokonana ponad rok po ich implementacji, pozwala na głębszą ocenę efektywności i praktycznych konsekwencji dla użytkowników instalacji. W dalszej części tego artykułu przybliżymy, w jaki sposób należy dostosować moc instalacji fotowoltaicznej do wymogów systemu net-billing, aby maksymalizować korzyści płynące z inwestycji w odnawialne źródła energii.

Zrozumienie zasad działania systemu net-billing oraz świadome planowanie mocy instalacji fotowoltaicznej staje się niezbędne dla każdego inwestora pragnącego zoptymalizować swoje korzyści finansowe oraz przyczynić się do zrównoważonego rozwoju energetycznego. Przeanalizujemy również, jakie strategie i narzędzia mogą wspierać prosumenckie gospodarstwa domowe w adaptacji do nowych regulacji, zapewniając im stabilność energetyczną oraz niezależność w kontekście dynamicznie zmieniającego się rynku OZE.

Schemat rozliczania

Z wprowadzeniem zmienionej ustawy OZE z 1 kwietnia 2022 roku, nastała nowa era dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych, przełamując dotychczasowe schematy rozliczeniowe. Kluczową zmianą jest przejście z systemu net-meteringu, opartego na magazynowaniu energii w sieci, na bardziej skomplikowany, ale potencjalnie korzystniejszy finansowo model net-billingu. W tym nowym paradygmacie nie magazynujemy już nadwyżek energii, lecz sprzedajemy je bezpośrednio do sieci, co wprowadza zupełnie nową metrykę rozliczeniową opartą na wartościach pieniężnych.

Zrozumienie mechanizmu net-billingu

Net-billing, znacząco różniący się od swojego poprzednika, net-meteringu, wprowadza mechanizm finansowy zamiast fizycznego magazynowania energii. W tradycyjnym systemie net-meteringu prosumenci mogli liczyć na wykorzystanie średnio 20-30% wyprodukowanej przez siebie energii, oddając nadwyżki do sieci. W zależności od mocy instalacji dostępne było 80% wartości dla systemów do 10 kW i 70% dla tych od 10 kW do 50 kW. Ta niewykorzystana część energii była traktowana jak wirtualny magazyn, z którego można było czerpać przez okres do 12 miesięcy.

Wprowadzenie net-billingu zastąpiło ten model rozliczeniem finansowym, gdzie sprzedawana do sieci nadwyżka energii jest rozliczana według rynkowej ceny energii (RCEm), natomiast koszt zakupu energii z sieci jest kalkulowany zgodnie z bieżącymi taryfami. To oznacza, że każda wyprodukowana i niezużyta jednostka energii przekształca się nie w kilowatogodziny do późniejszego wykorzystania, ale w konkretne środki pieniężne na koncie prosumenta.

Praktyczne implikacje dla gospodarstw prosumenckich 

W ramach net-billingu, jeśli bieżące zużycie energii (autokonsumpcja) wynosi 30% wyprodukowanej energii, pozostałe 70% jest sprzedawane do sieci, przekształcając się w środki finansowe zgromadzone na specjalnie utworzonym depozycie prosumenta. W razie potrzeby, na przykład w godzinach nocnych czy w okresach mniejszego nasłonecznienia, prosument może „kupić” energię, korzystając ze zgromadzonych środków.

Adaptacja do systemu net-billing wymaga od prosumentów dokładniejszego planowania zużycia energii, aby zminimalizować potrzebę zakupu energii z sieci. Jednocześnie, system ten otwiera możliwości dodatkowych dochodów dla tych, którzy są w stanie generować znaczące nadwyżki energii. Zatem, zarządzanie produkcją i zużyciem energii zyskuje na znaczeniu, stając się kluczowym elementem efektywnej prosumpcji.

W obliczu rosnących celów związanych z energetyką odnawialną, net-billing ma potencjał, aby odgrywać coraz większą rolę w strategii energetycznej kraju. Wprowadzenie tego systemu nie tylko zmienia dynamikę na rynku fotowoltaicznym, ale także zachęca do bardziej świadomego i efektywnego wykorzystania zasobów energetycznych. Dzięki temu zarówno prosument, jak i cały system energetyczny mogą czerpać korzyści z bardziej zrównoważonego i efektywnego wykorzystania energii odnawialnej.

Dobór mocy instalacji w net-billingu

Wprowadzenie systemu net-billing znacząco zmodyfikowało podejście do planowania mocy instalacji fotowoltaicznych. W tym kontekście, dokładne zrozumienie i analiza indywidualnego zapotrzebowania na energię w gospodarstwie domowym nabiera kluczowego znaczenia. Specjaliści z firmy 3OZE kładą zatem ogromny nacisk na precyzyjne dostosowanie mocy instalacji do realnych potrzeb użytkowników, co stanowi zasadniczą różnicę w stosunku do dawnego systemu opustów.

W przeciwieństwie do poprzednich metod, gdzie moc instalacji często wybierano na poziomie 120-125% w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania, w systemie net-billing celuje się raczej w osiągnięcie 100% efektywności. Uwzględniając fakt, że stawki za sprzedaż energii mogą być wyższe niż te za jej zakup, dąży się do takiego doboru mocy instalacji, by maksymalizować oszczędności dla klienta i przyspieszyć zwrot z inwestycji.

Podczas projektowania systemów fotowoltaicznych, doradzamy naszym klientom wybór mocy instalacji, która będzie adekwatna do ich codziennego zużycia energii, uwzględniając jednocześnie naturalne zmniejszanie się wydajności paneli z biegiem czasu. Zalecamy lekkie przewymiarowanie instalacji, sugerując moc na poziomie 1,1-1,2 kWp na każde 1000 kWh rocznego zapotrzebowania na energię, co pozwala na elastyczne zarządzanie przyszłym zużyciem.

Konsultacje z klientami mają na celu nie tylko poznanie ich potrzeb energetycznych, ale także zrozumienie ich stylu życia. Pozwala to na optymalizację autokonsumpcji, czyli maksymalizację wykorzystania wyprodukowanej energii na bieżące potrzeby, co jest niezwykle korzystne w kontekście net-billingu.

Przewymiarowanie instalacji fotowoltaicznej nabiera szczególnego znaczenia w świetle dostępnych programów dofinansowań, takich jak Mój Prąd. Aby kwalifikować się do wsparcia, moc instalacji musi być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną, nie przekraczając 120% tej wartości. Oczekuje się, że podobne wymogi będą obowiązywać w nadchodzących edycjach programu, co podkreśla potrzebę świadomego planowania mocy instalacji.

Czy w net-billingu warto inwestować w fotowoltaikę?

Debata na temat ekonomicznej sensowności inwestycji w fotowoltaikę w ramach systemu net-billing trwa. Chociaż odpowiedź na pytanie o opłacalność nie jest prosta i zależy od wielu czynników, dokładniejsza analiza ekonomiczna może rzucić światło na potencjalne korzyści z takiego przedsięwzięcia.

W systemie net-meteringu, który obowiązywał wcześniej, inwestycje często kierowano w kierunku instalacji przewymiarowanych o 15-20% w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania. Taki nadmiar miał na celu kompensację za energię pobieraną z sieci. Jednak w nowym systemie net-billing, strategia ta przestaje być ekonomicznie uzasadniona, co pozwala na inwestycje w mniejsze i tym samym tańsze instalacje fotowoltaiczne od początku.

Warto podkreślić, że decyzja o inwestycji w system fotowoltaiczny przekłada się na znaczące obniżenie rachunków za energię elektryczną, co przeciętnie może wynosić około 75%. To znacząca oszczędność, biorąc pod uwagę rosnące ceny energii.

Przykładowe obliczenia ekonomiczne

Rozpatrzmy hipotetyczny przypadek prosumenta, którego roczne zużycie energii wynosi 5000 kWh. Zakładając stabilność cen energii elektrycznej, inwestycja w system fotowoltaiczny może przynieść oszczędności rzędu 24 000 zł w ciągu pierwszych pięciu lat użytkowania. Takie obliczenia pokazują, że mimo zmian w sposobie rozliczeń, inwestycja w fotowoltaikę w systemie net-billing może okazać się nadal bardzo opłacalna.

Ostateczna opłacalność inwestycji w fotowoltaikę w kontekście net-billingu zależy od szeregu indywidualnych czynników, takich jak roczne zużycie energii elektrycznej i dopasowanie mocy instalacji do potrzeb gospodarstwa. Jednak, jak wykazują przykładowe analizy, możliwe jest osiągnięcie znaczących oszczędności w ciągu kilku lat, co czyni taką inwestycję atrakcyjną finansowo.

Podsumowanie

Podsumowując, przejście na system net-billing nie umniejsza atrakcyjności inwestycyjnej fotowoltaiki, lecz wręcz przeciwnie, podkreśla jej znaczenie jako źródła oszczędności. Aby jednak w pełni wykorzystać potencjał oszczędnościowy, niezbędne jest dopasowanie mocy instalacji do specyficznych potrzeb i warunków danego gospodarstwa domowego, co wymaga dokładnej analizy i precyzyjnego planowania. Dzięki temu możliwe jest nie tylko zoptymalizowanie kosztów inicjalnych, ale również maksymalizacja efektywności eksploatacji systemu fotowoltaicznego.

Ważne jest, aby każdy, kto rozważa inwestycję w fotowoltaikę, zasięgnął porady ekspertów, takich jak specjaliści z firmy 3OZE. Profesjonalne doradztwo i szczegółowe obliczenia ekonomiczne są kluczem do zaprojektowania instalacji, która nie tylko będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb, ale również zapewni maksymalizację oszczędności. Współpraca z doświadczonymi specjalistami gwarantuje, że inwestycja w fotowoltaikę przyniesie oczekiwane korzyści, stając się źródłem długoterminowych oszczędności i przyczyniając się do ochrony środowiska.