Fotowoltaika dla firm 2024: Wszystko, co musisz wiedzieć.

Rachunki za energię elektryczną stanowią istotną część miesięcznych wydatków każdej firmy. Średnio stanowią około 20% kosztów operacyjnych przedsiębiorstw, a w niektórych branżach procent ten może być jeszcze wyższy. Firmy są również pierwsze w kolejce, by odczuć skutki rosnących cen energii oraz problemy z jej dostępnością, zwłaszcza podczas fal upałów.

Rozwiązaniem, które z sukcesem stosuje wiele dużych przedsiębiorstw w Polsce, jest fotowoltaika dla firm. Jakie zasady obowiązują przy instalacji fotowoltaiki dla biznesu?

Fotowoltaika dla firm – zasady

Do niedawna fotowoltaika dominowała głównie w sektorze prywatnym. W sierpniu 2019 roku, dzięki tzw. pakietowi prosumenckiemu, definicja prosumenta została rozszerzona o przedsiębiorstwa, które produkują energię na własne potrzeby, niezwiązane z główną działalnością firmy. Nowelizacja ustawy o OZE wprowadziła nowe zasady dla fotowoltaiki prosumenckiej w ramach net-billingu.

Firmy mogą obecnie korzystać z dwóch typów rozliczeń:

 • Przedsiębiorstwa, które zamontowały i zgłosiły fotowoltaikę przed 31 marca 2022 roku, mogą korzystać z mikroinstalacji na zasadach net-meteringu (systemu opustów). Nadwyżki wyprodukowanej energii są przesyłane do sieci, aby mogły zostać odebrane w mniej wydajnych okresach, takich jak noc czy zima. Odzyskanie energii wynosi 80% dla instalacji o mocy do 10 kWp i 70% dla tych o mocy od 10 kWp do 50 kWp.
 • Firmy, które zainstalowały fotowoltaikę po 1 kwietnia 2022 roku, korzystają z net-billingu, który zakłada sprzedaż energii do sieci po cenach z giełdy energii, początkowo miesięcznych, a następnie godzinowych.

Przedsiębiorstwa posiadające systemy o mocy powyżej 50 kW mogą sprzedawać nadwyżki energii do sprzedawcy zobowiązanego, na podstawie umowy PPA lub w ramach aukcji OZE.

Wysogotowo 90 kWp
Instalacja fotowoltaiczna dla firmy produkcyjnej z Wysogotowa o mocy 90 kWp

Na co zwrócić uwagę przy instalacji fotowoltaiki dla firm?

Aby maksymalnie wykorzystać ekonomiczny potencjał fotowoltaiki dla biznesu, konieczne jest właściwe zaprojektowanie instalacji. Oto kilka kluczowych czynników wpływających na wydajność i opłacalność systemu:

 • Lokalizacja: Przeciętne nasłonecznienie w Polsce wynosi od 1050 do 1160 kWh na m² rocznie. W zależności od lokalizacji, ta sama instalacja może produkować różne ilości energii.
 • Technologia: Wydajność systemu zależy od użytych komponentów. Na przykład, sprawność paneli polikrystalicznych wynosi około 15%, podczas gdy panele monokrystaliczne osiągają sprawność powyżej 20%.
 • Umiejscowienie: Kluczowe znaczenie ma kąt nachylenia paneli i ich orientacja względem południa. Ważne jest również, aby miejsce montażu było jak najmniej zacienione.

Profil energetyczny firmy różni się od domowego, ponieważ większość firm zużywa najwięcej energii w ciągu dnia, kiedy panele produkują najwięcej prądu. Dlatego ważne jest, aby instalacja była dostosowana do bieżących potrzeb firmy, bez nadmiernych nadwyżek, które mogą obniżyć opłacalność przedsięwzięcia.

Opłacalność fotowoltaiki dla firm

Opłacalność inwestycji w fotowoltaikę można ocenić na przykładzie średniej wielkości przedsiębiorstwa. Firma, której miesięczne rachunki za prąd wynoszą około 1500 zł, co daje 18 000 zł rocznie, zużywa około 30 000 kWh energii. Decydując się na instalację fotowoltaiczną, firma ta może znacznie obniżyć swoje koszty operacyjne.

Dach firmy skierowany na południe zwiększa efektywność systemu. Przy takich warunkach okres zwrotu z inwestycji wynosi około 7 lat. Wzrost cen energii i inne czynniki (jak odliczenie VAT-u) mogą skrócić ten czas nawet do 4-5 lat.

Przykładowa kalkulacja opłacalności

Załóżmy, że koszt instalacji fotowoltaiki na firmę wynosi około 100 000 zł. Przy rocznym zużyciu energii na poziomie 30 000 kWh i rocznych rachunkach za prąd wynoszących 18 000 zł, fotowoltaika dla firmy może znacząco obniżyć te koszty. Jeśli instalacja pokrywa 100% zapotrzebowania na energię, firma może zaoszczędzić całą kwotę wydawaną na energię elektryczną, co daje 18 000 zł rocznie.

Skrócenie okresu zwrotu:

 • Odliczenie VAT-u: Firmy mogą odliczyć VAT od kosztów instalacji, co przy stawce 23% obniża koszt instalacji o około 23 000 zł.
 • Wzrost cen energii: Jeśli ceny energii wzrosną o 5% rocznie, oszczędności firmy również wzrosną, co skróci okres zwrotu.
Instalacja fotowoltaiczna wykonana dla PKP Intercity w Poznaniu 🚆

Fotowoltaika na firmę a podatki

Inwestycja w fotowoltaikę przynosi firmom nie tylko oszczędności na rachunkach za prąd, ale także korzyści podatkowe. Przedsiębiorstwa mogą odliczyć pełny VAT wynoszący 23%, a także uwzględnić koszty inwestycji jako wydatki operacyjne, co pozwala na obniżenie podatku dochodowego.

Odliczenie VAT

Jednym z głównych atutów inwestycji w fotowoltaikę dla firm jest możliwość odliczenia pełnego VAT-u od kosztów instalacji. Przy standardowej stawce VAT wynoszącej 23%, oznacza to znaczną ulgę finansową. Na przykład, jeśli koszt instalacji fotowoltaicznej wynosi 100 000 zł, firma może odliczyć 23 000 zł w ramach podatku VAT, co efektywnie zmniejsza rzeczywisty koszt inwestycji do 77 000 zł.

Korzyści z odliczenia VAT:

 • Zmniejszenie początkowych kosztów inwestycji.
 • Poprawa płynności finansowej firmy dzięki mniejszym jednorazowym wydatkom.
 • Zwiększenie dostępności inwestycji w fotowoltaikę dla mniejszych przedsiębiorstw.

Amortyzacja inwestycji

Koszty związane z instalacją fotowoltaiczną mogą być również uwzględnione jako wydatki operacyjne, co pozwala na amortyzację inwestycji. Amortyzacja polega na rozłożeniu kosztów zakupu i instalacji na kilka lat, co redukuje roczne zobowiązania podatkowe firmy. W Polsce możliwe jest przyspieszenie amortyzacji takich inwestycji, co pozwala na szybsze odzyskanie części zainwestowanych środków.

Zalety amortyzacji:

 • Obniżenie podstawy opodatkowania, co prowadzi do mniejszych zobowiązań podatkowych w kolejnych latach.
 • Możliwość dopasowania wysokości odpisów amortyzacyjnych do bieżącej sytuacji finansowej firmy.
 • Poprawa długoterminowej stabilności finansowej przedsiębiorstwa.

Ulgi i dotacje

Przedsiębiorstwa inwestujące w fotowoltaikę mogą również korzystać z różnych ulg i dotacji dostępnych na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym. Programy wsparcia finansowego, takie jak dotacje na odnawialne źródła energii, mogą pokryć znaczną część kosztów inwestycji, dodatkowo zwiększając jej opłacalność.

Instalacja fotowoltaiczna dla firmy biurowej 👨‍💼

Finansowanie fotowoltaiki dla firm

Koszty początkowe instalacji fotowoltaicznej mogą być znaczące, ale istnieje kilka opcji ich sfinansowania:

 • Środki własne
 • Kredyty komercyjne
 • Dotacje i niskooprocentowane pożyczki rządowe i samorządowe
 • Leasing

Wielu przedsiębiorców wybiera leasing lub dotacje jako najbardziej opłacalne metody finansowania. Leasing pozwala na osiąganie zysków od momentu uruchomienia instalacji, a dotacje często oferują niskie koszty zobowiązań i możliwość umorzenia części pożyczki.

Energia Plus

Program Energia Plus to inicjatywa wspierająca przedsiębiorstwa w inwestycjach w odnawialne źródła energii i poprawę efektywności energetycznej. Oferuje pożyczki na ekologiczne inwestycje, takie jak fotowoltaika, termomodernizacja, pompy ciepła i rekuperacja. Nabór trwa do 13 grudnia 2024 roku lub do wyczerpania środków.

Energia Plus 2024 – zakres inwestycji

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego wpływu firm na środowisko poprzez:

 • Ograniczenie zużycia energii i surowców: Modernizacja instalacji i urządzeń przemysłowych.
 • Ograniczenie emisji: Redukcja emisji zgodnie z normami unijnymi.
 • Poprawa jakości powietrza: Redukcja emisji ze źródeł spalania paliw.
 • Poprawa efektywności energetycznej: Wdrażanie energooszczędnych systemów.
 • Nowe źródła energii: Inwestycje w OZE, takie jak fotowoltaika.
 • Modernizacja sieci ciepłowniczych: Zmniejszenie strat w przesyle.

Beneficjenci programu

Dofinansowanie jest dostępne dla:

 • Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Osób prawnych
 • Jednostek organizacyjnych z zdolnością prawną
 • Wspólników spółek cywilnych

Program nie ogranicza wielkości przedsiębiorstw, więc mogą z niego korzystać zarówno małe, średnie, jak i duże firmy.

Forma i wysokość wsparcia

Wsparcie w formie pożyczki wynosi od 0,5 mln do 500 mln zł, pokrywając do 85% kosztów kwalifikowanych. Pożyczki mogą być udzielane na warunkach rynkowych lub preferencyjnych, z możliwością umorzenia do 10% kwoty pożyczki (maksymalnie 1 mln zł).

Warunki pożyczki

 • Rynkowe: Oprocentowanie zgodne z stopą referencyjną KE.
 • Preferencyjne: Oprocentowanie WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5% rocznie.

Okres spłaty wynosi do 15 lat, z możliwością karencji spłaty rat kapitałowych do 12 miesięcy od zakończenia inwestycji.

Procedura składania wniosków

Nabór wniosków trwa od 1 lutego 2023 roku do 13 grudnia 2024 roku lub do wyczerpania środków. Wnioski składa się elektronicznie za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie NFOŚiGW. Proces obejmuje rejestrację, wypełnienie wniosku, załączenie wymaganych dokumentów i elektroniczne podpisanie.

Program Energia Plus to doskonała okazja dla firm, które chcą inwestować w ekologiczne rozwiązania i poprawę efektywności energetycznej, korzystając z atrakcyjnego wsparcia finansowego.

Rodzaje instalacji fotowoltaicznych dla firm

Fotowoltaika dla firm obejmuje różne rodzaje instalacji, które można podzielić według mocy:

 • Mikroinstalacje: mniej niż 50 kWp, dla domów i firm zużywających do 47 000 kWh rocznie. Najłatwiejsze do wdrożenia, bez pozwolenia na budowę.
 • Małe instalacje: od 50 kWp do 1 MWp, dla firm zużywających od 48 000 kWh do 950 000 kWh rocznie. Wymagane jest pozwolenie na budowę.
 • Duże instalacje: powyżej 1 MWp, dla farm fotowoltaicznych i energochłonnych przedsiębiorstw. Wymagają pozwolenia na budowę i koncesji.

Pod względem współpracy z siecią energetyczną instalacje można podzielić na:

 • Off-grid (wyspowe): niezależne od sieci, z magazynowaniem nadwyżek energii w akumulatorach.
 • On-grid: podłączone do sieci, z możliwością przesyłania nadwyżek energii.
Instalacja fotowoltaiczna dla firmy z Poznania o mocy 50 kWp ⚡

Dlaczego fotowoltaika dla firm to dobry pomysł?

Ceny energii w Polsce rosną systematycznie. Dane GUS pokazują, że w ciągu ostatnich 15 lat koszty te wzrosły o 140%. W 2022 roku ceny osiągnęły rekordowy poziom, przekraczając 2000 zł/MWh. W 2023 roku ceny energii dla małych i średnich firm zostały zamrożone na poziomie 785 zł/MWh, co wciąż stanowi znaczne obciążenie. Długoterminowym rozwiązaniem jest inwestycja w panele fotowoltaiczne, która przynosi wiele korzyści:

 • Kontrola nad wydatkami: Inwestycja we własną elektrownię słoneczną pozwala lepiej zaplanować budżet i uniezależnić się od wahań cen energii.
 • Samodzielność energetyczna: Fotowoltaika zapewnia ciągłość dostaw energii nawet podczas ograniczeń w sieci.
 • Oszczędności: Fotowoltaika dla firm zwraca się po kilku latach, generując potem czysty zysk.
 • Wizerunek ekologiczny: Firmy korzystające z OZE są postrzegane jako bardziej odpowiedzialne ekologicznie, co przynosi korzyści wizerunkowe.

Fotowoltaika dla firm – małe firmy vs. duże przedsiębiorstwa

Inwestycja w fotowoltaikę przynosi korzyści zarówno małym firmom, jak i dużym przedsiębiorstwom. Jednak skala i specyfika tych korzyści mogą się różnić w zależności od wielkości firmy oraz jej potrzeb energetycznych.

Małe firmy

Małe firmy, takie jak sklepy, restauracje czy warsztaty, mogą znacząco obniżyć swoje koszty operacyjne dzięki inwestycji w fotowoltaikę. Dla małych przedsiębiorstw, gdzie koszty energii stanowią istotny procent całkowitych wydatków, instalacja fotowoltaiczna może przynieść szybszy zwrot z inwestycji.

Korzyści dla małych firm:

 • Niskie koszty początkowe: Mniejsze instalacje wymagają niższych nakładów inwestycyjnych, co ułatwia finansowanie.
 • Szybszy zwrot z inwestycji: Ze względu na mniejsze zużycie energii, okres zwrotu może być krótszy, zwłaszcza przy odpowiednim rozliczeniu fotowoltaiki dla firm.
 • Elastyczność finansowa: Małe firmy mogą korzystać z programów wsparcia i dotacji, które pokrywają znaczną część kosztów instalacji, co jest szczególnie istotne przy ograniczonych budżetach.
Instalacja fotowoltaiczna dla małej firmy ze Śremu o mocy 9,9 kWp ⚡

Duże przedsiębiorstwa

Dla dużych przedsiębiorstw, takich jak fabryki, centra logistyczne czy biurowce, inwestycja w fotowoltaikę może oznaczać ogromne oszczędności w dłuższej perspektywie. Duże firmy mają często większe zapotrzebowanie na energię, co sprawia, że skala oszczędności jest znacznie większa.

Korzyści dla dużych przedsiębiorstw:

 • Znaczące oszczędności: Wysokie zużycie energii elektrycznej oznacza większe oszczędności na rachunkach za prąd po zainstalowaniu fotowoltaiki.
 • Możliwość sprzedaży nadwyżek energii: Sprzedaż energii z fotowoltaiki przez firmę może generować dodatkowe przychody, zwłaszcza jeśli instalacja jest duża i wydajna.
 • Długoterminowe korzyści: Duże firmy mogą korzystać z amortyzacji kosztów inwestycji, co obniża podstawę opodatkowania i zwiększa korzyści podatkowe w długim okresie.
Instalacja fotowoltaiczna dla dużej firmy logistycznej z Grodziska Wlkp. o mocy 731 kWp ⚡

W których branżach fotowoltaika na firmę najbardziej się opłaca?

Fotowoltaika może przynieść korzyści firmom z różnych branż, jednak są sektory, w których inwestycja w odnawialne źródła energii jest szczególnie opłacalna. Oto kilka branż, które mogą czerpać największe korzyści z fotowoltaiki.

Produkcja i przemysł

Przedsiębiorstwa produkcyjne i przemysłowe często charakteryzują się wysokim zużyciem energii. Inwestycja w fotowoltaikę może znacząco obniżyć koszty operacyjne i zwiększyć konkurencyjność tych firm.

Korzyści:

 • Wysokie zużycie energii: Przemysłowe instalacje fotowoltaiczne mogą pokryć znaczną część zapotrzebowania na energię, co przekłada się na duże oszczędności.
 • Stabilność kosztów: Fotowoltaika dla firm w przemyśle pozwala na przewidywalne koszty energii, niezależnie od wahań cen na rynku.

Handel detaliczny i usługi

Firmy z sektora handlu detalicznego i usług mogą również znacząco obniżyć swoje rachunki za prąd dzięki instalacjom fotowoltaicznym. Sklepy, centra handlowe, hotele i restauracje mogą korzystać z dużych powierzchni dachów do montażu paneli słonecznych.

Korzyści:

 • Redukcja kosztów operacyjnych: Mniejsze rachunki za energię elektryczną zwiększają rentowność działalności.
 • Pozytywny wizerunek: Inwestycja w fotowoltaikę poprawia wizerunek firmy jako proekologicznej, co może przyciągnąć klientów świadomych ekologicznie.

Rolnictwo i agroturystyka

Sektor rolniczy i agroturystyka również mogą czerpać znaczne korzyści z instalacji fotowoltaicznych. Farmy, gospodarstwa agroturystyczne i inne obiekty rolnicze mogą korzystać z dostępnych powierzchni do montażu paneli oraz cieszyć się z niezależności energetycznej.

Korzyści:

 • Zabezpieczenie energetyczne: Fotowoltaika dla firm rolniczych zapewnia stabilne dostawy energii, co jest kluczowe dla działalności opartej na sezonowym zużyciu energii.
 • Zrównoważony rozwój: Inwestycja w odnawialne źródła energii wspiera zrównoważony rozwój i może kwalifikować gospodarstwo do różnych programów wsparcia.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki przez firmę – czy to ma sens?

Aby rozpocząć sprzedaż energii elektrycznej z fotowoltaiki, konieczne jest posiadanie instalacji typu on-grid o mocy przekraczającej 50 kW, podłączonej do sieci elektroenergetycznej. Wymagane dokumenty i pozwolenia obejmują pozwolenie na budowę, warunki przyłączenia do sieci, wpis do MIOZE lub koncesję oraz decyzję środowiskową.

Opcje sprzedaży energii z fotowoltaiki a moc instalacji

Moc instalacji fotowoltaicznej wpływa na warunki sprzedaży energii. Małe instalacje o mocy między 50 kW a 1 MW wymagają wpisu do Rejestru Wytwórców w Małej Instalacji OZE (MIOZE). Duże instalacje, powyżej 1 MW, wymagają uzyskania koncesji na obrót energią elektryczną. Możliwe metody sprzedaży energii to system aukcyjny oraz umowy PPA.

System aukcyjny

W systemie aukcyjnym inwestorzy składają oferty cenowe, a wybrane oferty z najniższymi cenami otrzymują stałą stawkę za energię przez 15 lat. Aukcje odbywają się w kategoriach: instalacje do 1 MW oraz instalacje powyżej 1 MW.

Umowy PPA

Umowy PPA (Power Purchase Agreement) umożliwiają sprzedaż energii bezpośrednio przedsiębiorstwom. Kluczowe elementy umowy PPA to ilość sprzedawanej energii, stawki za energię, zasady rozliczania oraz konsekwencje niewywiązania się z umowy. Umowy te są elastyczne i dostosowane do potrzeb obu stron.

Cena sprzedaży energii z fotowoltaiki

Cena sprzedaży energii z fotowoltaiki zależy od wybranego systemu sprzedaży i sytuacji na rynku energetycznym. Aktualne stawki wygranych aukcji można znaleźć na stronie URE, natomiast ceny w umowach PPA są ustalane na podstawie negocjacji między partnerami.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki to opłacalne rozwiązanie, oferujące firmom stabilne dochody i zwiększające udział odnawialnych źródeł energii.

Podsumowanie

Inwestycja w fotowoltaikę to strategiczny krok dla każdej firmy, która chce być konkurencyjna na rynku i dąży do zrównoważonego rozwoju. Dzięki dynamicznie rozwijającemu się rynkowi odnawialnych źródeł energii, coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega korzyści płynące z instalacji paneli słonecznych. Pamiętaj, że odpowiednie planowanie i wybór sprawdzonego dostawcy to klucz do sukcesu. W 2024 roku, fotowoltaika dla firm nie tylko się opłaca, ale również wpisuje się w nowoczesne trendy biznesowe.

Czy warto inwestować w fotowoltaikę dla biznesu? Nasza odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak! Fotowoltaika dla przedsiębiorstw to nie tylko sposób na obniżenie kosztów operacyjnych, ale także na zwiększenie konkurencyjności i budowanie pozytywnego wizerunku firmy w oczach klientów i partnerów biznesowych.