Dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej na 2023 rok.

Zmagając się z rosnącymi kosztami energii, konsumenci indywidualni, przedsiębiorstwa oraz rolnicy poszukują sposobów na minimalizację tych wydatków. W tym kontekście, inwestycje w fotowoltaikę jawią się jako atrakcyjna opcja pozwalająca na znaczące obniżenie rachunków za prąd. Aby jednak takie przedsięwzięcie było jeszcze bardziej opłacalne, kluczowe staje się skorzystanie z dostępnych programów dofinansowania.

W odpowiedzi na te potrzeby pragniemy przedstawić przegląd aktualnych możliwości finansowego wsparcia. Nowy rok przynosi ze sobą zarówno zupełnie nowe programy wsparcia, jak i kolejne etapy rekrutacji do już istniejących schematów finansowania. Naszym celem jest pomoc w nawigowaniu po dostępnych opcjach, abyś mógł w pełni wykorzystać potencjał fotowoltaiki przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów inicjatywy.

Mój Prąd

Od roku 2019, program Mój Prąd stanowi ważną inicjatywę wspierającą rozwój mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Z radością informujemy, że 15 stycznia uruchomiona została jego najnowsza odsłona – Mój Prąd 2023, oferująca jeszcze więcej możliwości dla osób zainteresowanych inwestycją w zieloną energię. Doświadczenie poprzednich edycji pokazało, że budżet programu szybko się wyczerpuje, dlatego nie zwlekaj z aplikacją, aby zabezpieczyć swoje dofinansowanie!

W bieżącym roku program zapewnia dofinansowanie pokrywające aż do 50% kwalifikowalnych kosztów instalacji fotowoltaicznych, z maksymalną kwotą dofinansowania wynoszącą 6000 zł. Dodatkowo, jeśli wniosek zawiera elementy dodatkowo zwiększające autokonsumpcję energii – takie jak systemy magazynowania energii – kwota dofinansowania może zostać zwiększona do 7000 zł. Jest to wyjątkowa okazja do maksymalizacji korzyści z inwestycji w fotowoltaikę przy jednoczesnym zwiększeniu niezależności energetycznej Twojego domu.

Program Mój Prąd 2023 umożliwia również skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej, oferując możliwość odliczenia od podatku do 53 tys. zł na osobę za inwestycje, które poprawiają efektywność energetyczną budynków. Instalacja paneli fotowoltaicznych doskonale wpisuje się w te kryteria, umożliwiając nie tylko korzystanie z odnawialnych źródeł energii, ale także znaczne obniżenie kosztów utrzymania.

Program adresowany jest do wszystkich prosumentów – zarówno tych rozliczających się z wyprodukowanej energii w systemie net-billing, jak i tych korzystających z systemu opustów net-metering, którzy do tej pory nie skorzystali z dofinansowania na mikroinstalacje fotowoltaiczne. Dla użytkowników systemu net-metering istnieje jednak warunek skorzystania z programu, którym jest przejście na system net-billingu.

Energia Plus

Przedsiębiorcy w Polsce stają przed wyzwaniem zarządzania rosnącymi kosztami operacyjnymi. Jednym ze sposobów na zniwelowanie tych wydatków jest inwestycja w fotowoltaikę, która teraz może zostać wsparta przez program Energia Plus. Nowa edycja tego wsparcia, zaplanowana na start 1 lutego 2023 roku, oferuje przedsiębiorcom możliwość ubiegania się o dwie formy finansowania: dotacje oraz pożyczki.

Program Energia Plus przewiduje dotacje pokrywające do 50% kosztów kwalifikowanych dla przedsiębiorstw, które zdecydują się na:

  • realizację projektów wykorzystujących technologię Organic Rankine Cycle (ORC),
  • zobowiązanie się do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pokrywającej co najmniej 35% kosztów kwalifikowanych,
  • zapewnienie w przypadku projektów realizowanych w formule „project finance” co najmniej 15% środków własnych w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowanych.

W zakresie finansowania w formie pożyczki, program oferuje:

  • kwoty pożyczek od 500 tys. zł do maksymalnie 500 mln zł,
  • preferencyjne warunki oprocentowania: WIBOR 3M plus marża 50 punktów bazowych (pb), z gwarantowanym minimum 1,5% rocznie, lub
  • oprocentowanie rynkowe, ustalane na podstawie aktualnej stopy referencyjnej, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej.

Z pożyczki można sfinansować do 85% kosztów kwalifikowanych, z możliwością spłaty rozłożonej na okres do 15 lat. Okres składania wniosków rozpoczyna się 1 lutego 2023 roku i potrwa do 13 grudnia 2024 roku, lub do momentu wyczerpania dostępnych środków. Aplikacje należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie, dostępnego na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotacje dla rolników

Program Zielona Energia w Gospodarstwie – Energia dla Wsi stanowi znaczącą szansę dla rolników na modernizację energetyczną ich gospodarstw dzięki dofinansowaniom na instalacje odnawialnych źródeł energii. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oferuje rolnikom możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe, które może przyczynić się do znacznych oszczędności i zwiększenia efektywności energetycznej ich gospodarstw.

Dostępne finansowanie w ramach programu Zielona Energia w Gospodarstwie pozwala na uzyskanie maksymalnie do 150 tys. zł dofinansowania. Standardowy poziom wsparcia wynosi 50% kwalifikowalnych kosztów inwestycji. Natomiast dla tzw. młodego rolnika, zdefiniowanego szczegółowymi kryteriami przez ARiMR, wsparcie może wzrosnąć do 60%, co stanowi dodatkowy bodziec do wczesnego włączenia się w działania proekologiczne i inwestycyjne. Okres składania wniosków jest wyznaczony od 31 stycznia do 1 marca 2023 r. w odpowiednich regionalnych oddziałach ARiMR.

Aby zakwalifikować się do wsparcia, konieczne jest spełnienie określonych warunków. Między innymi, wyprodukowana energia musi być przeznaczona wyłącznie na pokrycie potrzeb własnych rolnika, co zapewnia, że inwestycja bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia samowystarczalności energetycznej beneficjenta. Ponadto, instalacja musi być zlokalizowana na gruntach rolnych zabudowanych, z dodatkowym warunkiem, że na dachach budynków, na których zostanie zainstalowana, nie może znajdować się azbest.

W kontekście szerszego wsparcia dla rolnictwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedziały program Energia dla Wsi. Program ten jest odpowiedzią na potrzebę wsparcia polskiej wsi w transformacji energetycznej poprzez inwestycje w OZE. Pierwszy nabór wniosków rozpoczyna się 25 stycznia i potrwa do 15 grudnia, z budżetem przewidzianym na 100 mln zł. Rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne o mocy od 50 kW do 1 MW, z możliwością uzyskania pożyczki pokrywającej do 100% kosztów kwalifikowanych (do 25 mln zł) lub dotacji do 65% tych kosztów (do 20 mln zł).

Podsumowanie

Programy dofinansowań takie jak Mój Prąd, Energia Plus oraz wsparcie dedykowane rolnikom w ramach Zielonej Energii w Gospodarstwie i Energii dla Wsi otwierają szerokie możliwości dla różnych grup społecznych i zawodowych zainteresowanych inwestycjami w zieloną energię. Dzięki tym inicjatywom, zarówno właściciele domów, przedsiębiorcy, jak i rolnicy mogą znacząco obniżyć koszty operacyjne swoich gospodarstw domowych, firm czy gospodarstw rolnych, przyczyniając się jednocześnie do ochrony środowiska poprzez redukcję emisji CO2.

3OZE zaprasza do skorzystania z naszego bogatego doświadczenia i profesjonalnych usług doradczych, które mogą pomóc w skutecznym aplikowaniu o dostępne środki i realizacji planów inwestycyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii. Razem z nami możesz łatwiej nawigować przez procesy aplikacyjne i techniczne, maksymalizując korzyści płynące z dostępnych programów dofinansowań.