Jakie uprawnienia są potrzebne do montażu pompy ciepła?

Pompy ciepła zyskały wyjątkową popularność wśród polskich gospodarstw domowych, stając się symbolami ekologicznej zmiany w sposobie myślenia o ogrzewaniu. Tradycyjne, nieekologiczne metody pozyskiwania ciepła ustępują miejsca nowoczesnym, odnawialnym źródłom energii, co stanowi wyraźny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju.

W nadchodzących latach możemy spodziewać się, że inicjatywy związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE) będą dominować w planowaniu energetycznym. Rosnące zainteresowanie pompami ciepła przekłada się na wzmożone zapotrzebowanie na wykwalifikowanych instalatorów. Niestety, wśród dostępnych ofert na rynku nie zawsze znajdują się te o najwyższej jakości. Wybierając wykonawcę, niezbędne jest upewnienie się, że posiada on odpowiednie kwalifikacje do instalacji systemów OZE.

Czy uprawnienia są potrzebne w każdym przypadku?

W świetle obowiązujących regulacji prawnych, a dokładniej w kontekście ustawy z dnia 15 maja 2015 roku dotyczącej substancji zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, niezbędne jest zrozumienie, co dokładnie oznacza instalacja w odniesieniu do urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, które wykorzystują kontrolowane substancje chemiczne.

Instalacja, zgodnie z definicją prawną, obejmuje proces łączenia elementów lub obiegów, które zawierają lub są przeznaczone do zawarcia czynnika chłodniczego – substancji kontrolowanej, mającego na celu skonstruowanie gotowego do użytku systemu w miejscu jego przyszłej eksploatacji. 

Wszelkie działania związane z połączeniem przewodów czynnika chłodniczego, mające na celu stworzenie zamkniętego obiegu, również mieszczą się w ramach tej definicji. Kluczowe znaczenie ma tu rozróżnienie między dwoma podstawowymi typami pomp ciepła: monoblok i split.

Monoblok a split – podstawowe różnice

Monoblok

W kontekście nowych uregulowań dotyczących instalacji systemów grzewczych, szczególną uwagę zwracamy na pompy ciepła typu monoblok. Te zaawansowane technologicznie urządzenia, dostarczane są jako kompleksowo przygotowane do użytku, hermetycznie zamknięte jednostki. Zgodnie z obowiązującą definicją instalacji, urządzenia monoblok eliminują potrzebę wykonania dodatkowych prac instalacyjnych związanych z obiegiem chłodniczym, które zostały już przeprowadzone przez producenta.

Dzięki temu, instalacja i uruchomienie takiego systemu nie wymaga posiadania specjalistycznych uprawnień f-gazowych, co otwiera drogę do szybszej i łatwiejszej implementacji tych rozwiązań w domach. Jednakże, należy podkreślić, że instalatorzy urządzeń typu monoblok powinni posiadać uprawnienia SEP z zakresu dozoru i eksploatacji, by zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z przepisami prawa.

Split

Z kolei pompy ciepła typu split, ze względu na ich konstrukcyjne założenia, wymagają podczas instalacji ingerencji w obieg chłodniczy, co czyni proces ich montażu bardziej złożonym. Niezbędne jest nie tylko precyzyjne połączenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, ale także, w niektórych przypadkach, uzupełnienie czynnika chłodniczego. Ta specyfika wymaga od wykonawców posiadania uprawnień f-gazowych, które są niezbędne do legalnej i bezpiecznej pracy z fluorowanymi gazami cieplarnianymi.

Aby firma instalacyjna mogła oferować usługi montażu pomp ciepła typu split, musi wykazać się nie tylko odpowiednimi certyfikatami, ale również zatrudniać pracowników posiadających indywidualne uprawnienia f-gaz, co jest gwarantem najwyższej jakości świadczonych usług.

Czy trzeba zdobyć jeszcze inne uprawnienia?

W kontekście instalacji systemów grzewczych, w szczególności pomp ciepła, wymagania kwalifikacyjne są ściśle określone. Oprócz wymienionych przez nas wcześniej certyfikatów f-gazowych oraz uprawnień I Grupy SEP, istnieje jeszcze szereg dodatkowych kwalifikacji, które, choć nie są obligatoryjne, zdecydowanie podnoszą kompetencje i wiarygodność wykonawców. Zaleca się, aby instalatorzy byli również posiadaczami uprawnień SEP Grupy II oraz certyfikatu wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Uprawnienia SEP Grupy II dotyczą szerokiego zakresu urządzeń i systemów energetycznych, w tym instalacji i sieci cieplnych z mocą przesyle ciepła przekraczającą 50 kW, urządzeń do klimatyzacji i chłodnictwa o mocy powyżej 50 kW, a także pomp, ssaw, wentylatorów i dmuchaw o mocy przekraczającej 50 kW. Dodatkowo obejmują one sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych, a także aparaturę kontrolno-pomiarową i urządzenia automatycznej regulacji dla wyżej wymienionych systemów.

Certyfikat UDT, z kolei, potwierdza umiejętności i wiedzę z zakresu projektowania, montażu i eksploatacji pomp ciepła. Chociaż sam w sobie nie upoważnia bezpośrednio do instalacji tych systemów, stanowi solidne potwierdzenie kompetencji fachowca w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań grzewczych.

Kiedy przyda się certyfikat UDT?

Certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) dotyczący instalacji pomp ciepła stanowi kluczowe kwalifikacje, które przekładają się na szereg korzyści dla instalatorów. Nie ograniczają się one jedynie do bezpośrednich zadań montażowych, ale również otwierają drzwi do szeregu możliwości biznesowych i finansowych. Specjalne wymogi dotyczące uprawnień UDT znajdują swoje zastosowanie w kilku kluczowych obszarach, znacząco rozszerzając pole działania profesjonalistów.

Przede wszystkim, posiadanie certyfikatu UDT jest często warunkiem uczestnictwa w przetargach organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wiele gmin i miast w swoich regulaminach przetargowych specyfikuje, że firmy biorące udział w konkursie na realizację projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii muszą dysponować odpowiednimi kwalifikacjami, w tym właśnie uprawnieniami UDT.

Dodatkowo, programy dofinansowań na instalacje ekologicznych źródeł energii, takich jak pompy ciepła, niejednokrotnie stawiają wymóg posiadania specjalistycznych uprawnień przez wykonawców. W przypadku aplikowania o wsparcie finansowe na realizację projektu, obecność certyfikowanego instalatora może być decydującym czynnikiem przy przyznawaniu dofinansowania. Nieposiadanie takich kwalifikacji przez wybraną firmę instalatorską może skutkować odrzuceniem wniosku, co zmusza inwestora do poszukiwania nowego wykonawcy, który spełnia te kryteria.

Podsumowanie

Podkreślmy, że obok niezbędnych uprawnień technicznych, ważna jest również wiedza na temat najnowszych technologii i rozwiązań w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Dlatego oprócz formalnych kwalifikacji warto zwracać uwagę na doświadczenie i ciągłe doskonalenie się instalatorów w obszarze nowoczesnych systemów grzewczych.

Firma 3OZE szczególnie podkreśla znaczenie takich kompetencji, gwarantując swoim klientom nie tylko profesjonalny montaż, ale również doradztwo techniczne na najwyższym poziomie.