Dofinansowania na fotowoltaikę dla firm: Energia Plus 2024.

Zmagając się z wyzwaniami zmian klimatycznych i eskalacją cen energii, przedsiębiorcy coraz intensywniej poszukują sposobów na redukcję swojego śladu węglowego oraz kosztów działalności. Program Energia Plus 2024 wychodzi naprzeciw tym potrzebom, oferując firmom z sektora MŚP nie tylko finansowe wsparcie w formie preferencyjnych pożyczek, ale również realną szansę na transformację energetyczną. 

Dzięki możliwości finansowania do 85% wartości projektów związanych z fotowoltaiką przedsiębiorstwa mają teraz unikalną okazję do inwestycji w czystą energię, co przekłada się na znaczące obniżenie rachunków za prąd i zwiększenie niezależności od zewnętrznych dostawców energii. Nie przegap szansy na zieloną rewolucję w Twojej firmie – sprawdź, jak możesz skorzystać z programu Energia Plus 2024.

Szansa dla każdego przedsiębiorstwa

Program Energia Plus 2024 otwiera nowe możliwości dla przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju – od startupów, przez małe i średnie firmy, aż po duże korporacje. Wszystkie te podmioty mogą teraz z łatwością uzyskać dostęp do finansowania projektów związanych z energią odnawialną. To, co wyróżnia program Energia Plus, to jego uniwersalność i dostępność, która nie jest ograniczona przez rozmiar działalności czy branżę, w której firma operuje. Każdy przedsiębiorca ma szansę na wsparcie, co stanowi krok w stronę bardziej zrównoważonego i ekonomicznie efektywnego biznesu.

Co obejmuje wsparcie?

Wsparcie oferowane przez program Energia Plus 2024 jest szeroko zakrojone i obejmuje różnorodne przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska oraz efektywnością energetyczną. Podstawowe obszary, na które można uzyskać finansowanie, to:

 • Poprawa jakości powietrza: Inwestycje mające na celu redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Program wspiera działania, które przyczyniają się do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń, co jest kluczowe w kontekście walki ze smogiem i poprawy stanu środowiska naturalnego.
 • Ograniczenie zużycia surowców pierwotnych: Projekty mające na celu zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą zmniejszyć swoje zależności od surowców nieodnawialnych, co wpływa na redukcję kosztów oraz ograniczenie negatywnego wpływu na planetę.
 • Modernizacja lub rozbudowa sieci ciepłowniczych: Inwestycje w infrastrukturę ciepłowniczą, które pozwalają na bardziej efektywne dostarczanie ciepła do odbiorców, a tym samym na obniżenie zużycia energii i redukcję emisji CO2.
 • Wprowadzenie nowych źródeł energii cieplnej: Wsparcie dla projektów związanych z wdrożeniem innowacyjnych technologii pozyskiwania energii, w tym energii odnawialnej. Dotacje mogą być przeznaczone na instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, systemy wykorzystujące ciepło odpadowe i inne rozwiązania, które przyczyniają się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym firmy.

Dlaczego warto skorzystać z programu?

Inwestycja w projekty ekologiczne to nie tylko krok w stronę zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej, ale również sposób na znaczące oszczędności finansowe w dłuższej perspektywie. Program Energia Plus 2024 umożliwia przedsiębiorstwom zredukowanie kosztów operacyjnych poprzez zmniejszenie rachunków za energię, a także zapewnia konkurencyjną przewagę poprzez podkreślenie zaangażowania firmy w działania proekologiczne.

W momencie, gdy przedsiębiorcy na całym świecie stają przed wyzwaniem dostosowania się do nowych regulacji środowiskowych oraz oczekiwań społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rozwoju, program Energia Plus 2024 stanowi cenną szansę na wsparcie tych działań. Dzięki niemu polskie firmy mają możliwość nie tylko dostosować się do zmieniających się warunków,

Jak skorzystać z programu?

Aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie oferuje program Energia Plus 2024, zainteresowane przedsiębiorstwa powinny podjąć kilka kluczowych kroków, mających na celu przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie. Proces ten wymaga dokładnej analizy potrzeb i możliwości firmy, a także zgromadzenia niezbędnych dokumentów.

Określenie potrzeb i możliwości

Przed rozpoczęciem procesu aplikacyjnego niezbędne jest przeprowadzenie wewnętrznej analizy, aby zrozumieć, jakie cele chce się osiągnąć dzięki inwestycji w fotowoltaikę lub inne ekologiczne rozwiązania. 

Ważne jest, aby odpowiedzieć sobie na pytania dotyczące:

 • Aktualnego zużycia energii: Jak dużo energii zużywa Twoja firma i gdzie można wprowadzić oszczędności?
 • Potencjału oszczędności: Jakie są prognozowane korzyści finansowe wynikające z redukcji kosztów energii?
 • Możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii: Czy istnieje przestrzeń do wdrożenia fotowoltaiki, pomp ciepła czy innych technologii OZE?

Zgromadzenie niezbędnych dokumentów

Proces aplikacyjny wymaga przedstawienia szeregu dokumentów, które potwierdzają zdolność firmy do realizacji planowanego projektu, w tym:

 • Pozwolenia zintegrowane: Jeśli są wymagane dla Twojego typu działalności, upewnij się, że są aktualne i zgodne z prawem.
 • Sprawozdania finansowe: Zazwyczaj potrzebne są sprawozdania za ostatnie 3 lata, aby ocenić stabilność finansową firmy oraz jej zdolność do spłaty pożyczki.
 • Studium wykonalności: Dokument ten powinien zawierać szczegółową analizę techniczną, ekonomiczną i środowiskową projektu, wskazując na jego rentowność i wpływ na środowisko.

Zwrócenie uwagi na terminy naboru wniosków

Program Energia Plus 2024 przyjmuje wnioski do 13 grudnia 2024 roku lub do wyczerpania dostępnych środków. Ważne jest, aby nie przegapić okresu naboru i złożyć wniosek w odpowiednim czasie. Monitoruj regularnie stronę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aby być na bieżąco z wszelkimi aktualizacjami.

Składanie wniosku

Wnioski należy składać elektronicznie, korzystając z Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie Narodowego Funduszu. Wniosek musi być dokładnie wypełniony i opatrzony wymaganymi załącznikami. Warto również rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalnych doradców lub konsultantów, którzy mogą pomóc w przygotowaniu kompletnego i spójnego wniosku.

Śledzenie procesu i realizacja projektu

Po złożeniu wniosku konieczne będzie monitorowanie jego statusu i być gotowym na ewentualne dodatkowe pytania czy prośby o dostarczenie dodatkowych informacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i otrzymaniu dofinansowania możesz przystąpić do realizacji projektu, pamiętając o przestrzeganiu ustalonych warunków i terminów realizacji.

Forma i wysokość dofinansowania

Program Energia Plus 2024 oferuje wsparcie wyłącznie w postaci pożyczek, z możliwością uzyskania maksymalnej kwoty finansowania od 500 tysięcy do 500 milionów złotych. W ramach tego programu dofinansowanie może być udzielane na preferencyjnych lub rynkowych warunkach, przy czym możliwe jest pokrycie do 85% kwalifikowalnych kosztów projektu.

Dla pożyczek udzielanych na warunkach rynkowych program nie kwalifikuje się jako pomoc publiczna. Oprocentowanie takiej pożyczki jest ustalane na podstawie aktualnej stopy referencyjnej, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi ustalania stóp procentowych. Specjalne zasady mogą zostać zastosowane w przypadku nowo utworzonych firm oraz spółek celowych, które mogą obejmować inne wymagania dotyczące zabezpieczenia kredytu.

Jeśli chodzi o pożyczki na preferencyjnych warunkach, obowiązuje oprocentowanie bazujące na WIBOR 3M powiększonym o 50 punktów bazowych, ale nie mniej niż 1,5% rocznie. Dodatkowo program przewiduje możliwość umorzenia do 10% całkowitej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż milion złotych. W obu przypadkach, pożyczkobiorcy mogą skorzystać z maksymalnie 12-miesięcznej karencji w spłacie kapitału, liczonych od momentu zakończenia projektu. Okres spłaty pożyczki wynosi do 15 lat, począwszy od daty wypłaty pierwszej transzy wsparcia aż do terminu spłaty ostatniej raty kapitałowej.

Należy pamiętać, że w sytuacjach, gdy wsparcie z programu Energia Plus 2024 jest uznawane za pomoc publiczną, jego przyznanie musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi tego typu wsparcie.

Jakie koszty będą się kwalifikować?

W ramach programu Energia Plus kwalifikowalne do wsparcia są wydatki poniesione między 1 stycznia 2015 a 30 września 2030 roku, zgodnie z ustaleniami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Do kosztów, które można wliczyć w ramach programu, należą wydatki związane z:

 • Przygotowaniem projektu: Obejmuje to koszty opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej, w tym planów budowlanych, wykonawczych oraz audytów energetycznych, jeśli są wymagane przez NFOŚiGW. Wydatki te nie mogą stanowić więcej niż 10% całkowitej wartości kwalifikowanych kosztów projektu.
 • Zarządzaniem projektem: W tej kategorii uznaje się jedynie koszty związane z nadzorem inwestycyjnym i technicznym. Ich udział w sumie kwalifikowalnych kosztów nie może przekraczać 3%.
 • Realizacją inwestycji: W tej kategorii mieszczą się koszty robót budowlanych, w tym przygotowanie terenu pod budowę, remonty, zakup materiałów i wykonanie prac, jak również zakup środków trwałych, sprzętu, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych, na przykład maszyn, urządzeń i instalacji. Wydatki na zakup tych elementów nie mogą przewyższyć 20% łącznych kwalifikowanych kosztów projektu.

Program Energia Plus zatem obejmuje szeroki zakres kosztów związanych z realizacją projektów ekologicznych, od etapu przygotowawczego, poprzez zarządzanie projektem, aż po jego fizyczną realizację, zachęcając przedsiębiorstwa do inwestowania w zrównoważony rozwój i poprawę efektywności energetycznej.

Spostrzeżenia końcowe

Program Energia Plus 2024 to wyjątkowa okazja dla przedsiębiorstw, aby zainwestować w przyszłość i przejść na zieloną energię. Dzięki wsparciu finansowemu firmy mogą zrealizować projekty, które nie tylko obniżą ich rachunki za energię ale również przyczynią się do poprawy stanu środowiska. To inwestycja, która opłaca się zarówno z perspektywy ekonomicznej, jak i ekologicznej. Zachęcamy więc wszystkich przedsiębiorców do zapoznania się z możliwościami, jakie oferuje Energia Plus 2024, i do podjęcia działań, które przyniosą korzyści zarówno ich firmom, jak i naszej planecie.