Uchwały antysmogowe w Wielkopolsce – Wszystko, co musisz wiedzieć.

W obliczu rosnącego problemu smogu w Wielkopolsce, szczególnie widocznego w sezonie grzewczym, władze województwa podjęły zdecydowane kroki, wprowadzając uchwały antysmogowe mające na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Te regulacje skupiają się na promowaniu wymiany starych systemów ogrzewania na nowoczesne, ekologiczne rozwiązania oraz na wsparciu finansowym dla mieszkańców decydujących się na taką zmianę. 

Zwiększając świadomość społeczną i zachęcając do korzystania z czystych źródeł energii, te działania mają za zadanie poprawić jakość powietrza, przyczyniając się do zdrowszego środowiska życia dla wszystkich mieszkańców regionu.

Definicja smogu

Smog stanowi poważne zagrożenie dla jakości powietrza i zdrowia publicznego w Polsce, szczególnie odczuwalne w miesiącach zimowych, kiedy zapotrzebowanie na ogrzewanie gwałtownie wzrasta. W Polsce problem ten przybiera postać tzw. smogu zimowego, powstającego głównie w wyniku spalania paliw stałych w domowych piecach oraz emisji przemysłowych. Smog zimowy charakteryzuje się wysokim stężeniem pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5, tlenków siarki (SO2) i azotu (NOx), które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pyły PM10 i PM2.5, ze względu na swoją zdolność do penetracji głębokich partii układu oddechowego i przedostawania się do krwi, stanowią szczególny problem zdrowotny. Regularne wystawienie na ich działanie może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, a nawet przyczyniać się do przedwczesnej śmierci. W Polsce, zwłaszcza w sezonie grzewczym, poziomy tych pyłów często wielokrotnie przekraczają dopuszczalne normy europejskie, co podkreśla pilność problemu.

Dodatkowo, wysokie stężenia tlenków siarki (SO2) i azotu (NOx), głównie generowane przez spalanie węgla i inne procesy przemysłowe, nie tylko zagrażają zdrowiu ludzkiemu poprzez wpływ na układ oddechowy, ale także przyczyniają się do zakwaszenia gleb i wód, a także do uszkodzeń roślinności. Te substancje, obok pyłów zawieszonych, stanowią kluczowe składniki smogu, który jest notorycznym problemem w polskich miastach i wsiach.

Szczególnie niebezpieczny okres występowania smogu przypada na miesiące zimowe, kiedy to ze względu na niższe temperatury oraz inwersję termiczną, zanieczyszczenia powietrza mają tendencję do „zatrzymywania się” w niższych warstwach atmosfery. W efekcie, mieszkańcy doświadczają długotrwałych okresów bardzo złej jakości powietrza, co ma bezpośredni wpływ na ich zdrowie i samopoczucie.

Przyczyny powstawania smogu

W regionie Wielkopolski, podobnie jak w innych częściach Polski, smog jest poważnym problemem środowiskowym, do którego przyczyniają się głównie trzy kluczowe źródła zanieczyszczeń: sposób ogrzewania domów, działalność przemysłowa oraz transport. Dodatkowo, znaczący wpływ mają również praktyki rolnicze i zarządzanie odpadami, choć ich udział w ogólnym zanieczyszczeniu jest mniejszy.

Domowe źródła ciepła

Znaczącą część zanieczyszczeń w powietrzu Wielkopolski generuje tradycyjne domowe ogrzewanie. Wielu mieszkańców wciąż opiera się na przestarzałych kotłach na paliwa stałe, takie jak węgiel czy drewno, które nie tylko są mało efektywne energetycznie, ale także emitują duże ilości szkodliwych substancji. Szacuje się, że domowe ogrzewanie przyczynia się do około 50-60% całkowitej emisji zanieczyszczeń w regionie. Modernizacja tych systemów ogrzewania, na przykład poprzez korzystanie z oferty firmy 3OZE, mogłaby znacząco poprawić jakość powietrza w Wielkopolsce.

Przemysł

Kolejnym ważnym źródłem zanieczyszczeń jest lokalny przemysł. W Wielkopolsce funkcjonują liczne zakłady przemysłowe, których działalność, w tym spalanie paliw stałych, generuje znaczne ilości zanieczyszczeń powietrza. Przemysł jest odpowiedzialny za około 20-30% emisji, co podkreśla potrzebę wdrożenia bardziej rygorystycznych standardów emisji oraz inwestycji w technologie przyjazne dla środowiska.

Transport

Transport drogowy stanowi trzecie główne źródło zanieczyszczeń w Wielkopolsce, odpowiadając za około 10% emisji. Spaliny z silników pojazdów zawierają tlenki azotu, węglowodory i pyły, które przyczyniają się do pogorszenia jakości powietrza. Promowanie transportu publicznego, rozwój infrastruktury dla rowerów oraz wspieranie pojazdów elektrycznych mogą przyczynić się do redukcji emisji z transportu.

Inne czynniki

Choć mniejszy, wkład rolnictwa i zarządzania odpadami w zanieczyszczenie powietrza również wymaga uwagi. Praktyki takie jak spalanie resztek roślinnych na polach czy nieodpowiednie zarządzanie odpadami komunalnymi i przemysłowymi mogą dodatkowo pogarszać jakość powietrza.

Jak smog wpływa na zdrowie mieszkańców?

Smog stanowi jedno z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego i równowagi ekologicznej, zwłaszcza w regionach o wysokim stopniu urbanizacji i industrializacji, takich jak Wielkopolska. Wpływ tego zjawiska na organizm ludzki jest wieloaspektowy i obejmuje negatywne skutki dla układu oddechowego, sercowo-naczyniowego oraz nerwowego. 

Długotrwała ekspozycja na zanieczyszczone powietrze wiąże się z podwyższonym ryzykiem rozwoju astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), różnorodnych infekcji dróg oddechowych, a także chorób serca, udarów mózgu i pewnych rodzajów nowotworów. Ponadto, wysokie stężenia szkodliwych substancji w powietrzu mogą prowadzić do przedwczesnych zgonów, pogorszenia jakości życia i wzrostu zapotrzebowania na opiekę zdrowotną.

Smog ma również dalekosiężne konsekwencje dla środowiska naturalnego. Zanieczyszczenia powodują zakwaszanie gleb i eutrofizację wód, co destabilizuje ekosystemy wodne i lądowe, prowadząc do obumierania roślinności i zaniku różnorodności biologicznej. Skutki te nie są obojętne także dla fauny – zmieniają warunki życia dzikich zwierząt, wpływając negatywnie na ich zdrowie i możliwości reprodukcyjne.

Uchwały antysmogowe w Wielkoposce

Województwo wielkopolskie podjęło zdecydowane kroki mające na celu poprawę jakości powietrza, wdrażając serię uchwał antysmogowych, które dotyczą zarówno dużych ośrodków miejskich, jak Poznań i Kalisz, jak i całej reszty regionu. Te regulacje mają kluczowe znaczenie dla ograniczenia emisji szkodliwych substancji z gospodarstw domowych, przemysłu oraz transportu, wprowadzając rygorystyczne wymogi dotyczące systemów ogrzewania i rodzajów dopuszczalnych paliw.

Poznań

W Poznaniu ustanowiono zasady, zgodnie z którymi od 18 grudnia 2017 roku, na mocy Uchwały nr XXXIX/942/17, obowiązują nowe standardy dla kotłów na węgiel i drewno. Te nowe przepisy wymagają, aby urządzenia te spełniały kryteria emisji i sprawności określone w dyrektywie ekoprojektu. Istniejące kotły klasy 5 mogą pozostać w użyciu do końca ich technicznej żywotności, jednakże mieszkańcy muszą mieć na uwadze restrykcje dotyczące spalania określonych rodzajów paliw w dniach, kiedy poziom zanieczyszczeń powietrza jest szczególnie wysoki.

Kalisz

Dla Kalisza Uchwała nr XXXIX/943/17 wprowadza podobne regulacje, wymagając od kotłów na paliwa stałe spełnienia norm ekoprojektu lub klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012. Celem jest minimalizacja emisji szkodliwych substancji do atmosfery, co ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości powietrza w tym obszarze.

Reszta Wielkopolski

Obejmująca pozostały obszar województwa, z wyjątkiem Poznania i Kalisza, Uchwała nr XXXIX/941/17 stanowi, że w całym regionie dozwolone są tylko te kotły na węgiel i drewno, które spełniają wymagania emisji i sprawności określone w ekoprojekcie lub są klasyfikowane jako klasy 5. Norma ta zapewnia jednolite podejście do problemu smogu w całym województwie.

Terminy do zapamiętania

  • Od 1 maja 2018 r., w nowo budowanych obiektach nie wolno instalować systemów ogrzewania niespełniających nowych wymogów.
  • Do 1 stycznia 2024 r. należy wycofać z użytkowania kotły, które nie spełniają norm emisyjnych i sprawnościowych określonych w normie PN-EN 303-5:2012.
  • Do 1 stycznia 2026 r., piece i kominki muszą spełniać wymogi ekoprojektu lub osiągać co najmniej 80% sprawności.
  • Od 1 stycznia 2028 r., zakazane będzie korzystanie z kotłów i pieców, które spełniają wymogi emisyjne tylko dla klas 3 i 4.

Podsumowanie

Wprowadzenie uchwał antysmogowych jest krokiem naprzód w walce z zanieczyszczeniem powietrza w Wielkopolsce, mającym na celu nie tylko ochronę zdrowia mieszkańców, ale także ochronę środowiska naturalnego. Aby wspierać te inicjatywy i przyspieszyć proces przejścia na bardziej zrównoważone źródła energii, firma 3OZE oferuje nowoczesne rozwiązania, takie jak pompy ciepła, które są ekologicznym i efektywnym sposobem na ogrzewanie domów, minimalizując przy tym emisję szkodliwych substancji.